سکوت

مردي سعي مي کند که تابلوي سکوت را بر ديوار يک کتابخانه عمومي نصب کند و … .