یار هم، کنار هم

يک دختر کوچک روستايي که از تنهايي خسته شده، به کتابي فکر مي کند و آن را مي خواند. کتاب با او دوست مي شود و… .