آرزوی کودکانه

کودکي ني مي نوازد، کودکان ديگر ني او را مي گيرند و هر کدام به نوبت مي نوازند. از صداي آن ني ها، تصاويري ترسيم مي شود که نشان دهنده زندگي تلخ گونه آنهاست… .