خودم پیدا کردم

يک سنجاب وارد جنگلي مي شود. او معتقد است که «اگر کسي چيزي را پيدا کند، آن چيز به آن شخص تعلق خواهد داشت». در نتيجه…