پیاده رو

در اين فيلم، روابط بين اعضاي يک خانواده (شامل پدر، مادر و پسر) به نمايش در مي آيد