جریان

سکوت در دشت، نجواي سنگ در رودخانه و پرواز يک پروانه