بازتاب

روایتی است تصویری از جدایی، بازگشت و فاصله ‏بین این دو.‏