«معمّا در معمّا» به بازار آمد.

• ۱۳۸۸ • تازه های تولید
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

سرگرمی «معمّا در معمّا» از گروه سرگرمیهای فکری، جدیدترین تولید واحد سرگرمیهای سازنده کانون به واحد فروش و اشتراک جهت عرضه به بازار تحویل داده شد.
سرگرمی «معمّا در معمّا» شامل ۴ قطعه با شکل یکسان و یک سینی با دو صفحه کوچک و بزرگ است. کودکان باید سعی کنند قطعات Tشکل یکسان را در این صفحات بگونه ای بچینند که کمترین تحرّک را داشته باشد. هدف این بازی، کشف راه حلّهای گوناگون برای معمّاهای یکسان و ارتقاء دقّت نظر و افزایش صبر و حوصله است.
این سرگرمی برای گروه سنّی بالای ۱۰ سال مناسب است و از مجموعه سرگرمیهایی است که جهت استفاده کودکان کم بینا و نابینا هم مناسب است.