- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

ماه مجلس (زندگانی آیت الله مدرس)

تولید شده در سال : ۱۳۸۱ - در گروه تولیدات زندگی نامه,گروه سنی ه,گروه سنی د

خلاصه کتاب :

تاريخ معاصر ايران شاهد ظهور چهره هاي شاخص و دوران سازي بوده است که بعضي از آنان در برابر مردم و بعضي ديگر همراه مردم بوده اند. مدرس جزو شخصيتهاي دسته دوم است که در فراز پرآشوبي از تاريخ معاصر در برابر زورگويان و سلطه طلبان قد علم کرد و سد محکمي در برابر اميال آنان و حمايتگران بيگانه شان برافراشت.
نويسنده دراين کتاب از دوران کودکي و جواني مدرس شروع کرده و سپس با تشريح اوضاع سياسي و اجتماعي آن زمان، به فعاليتهاي مدرس دراين دو حوزه مي پردازد. نگارش کتاب با اينکه آکنده از وقايع تاريخي است، به گونه اي تدوين يافته که زندگي و تب وتاب وقايع و حوادث مهم آن زمان را بروشني و به طور موثر ارائه کرده و نقش و جايگاه مدرس را درآن عرصه تبيين مي کند.
نام کتاب :

ماه مجلس (زندگاني آيت الله مدرس)
موضوع :

سرگذشت نامه
گروه سني :

د ، ه
نویسنده :

حسين فتاحي
طرح روی جلد :

کوروش پارسانژاد


قیمت :

١٠٠٠٠ ریال
قطع کتاب :

١٦×٢٣ سانتی متر
تاریخ چاپ اول :

١٣٨١شمارگان چاپ :

١٠٠٠٠ نسخه
تعداد صفحات :

٩٢ صفحه
شماره شابک :

3 - 852 - 432 - 964
شماره ديوئی :

ف ٤١٢ م ٠٨٢٢٠٩٢/٩٥٥


Article printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=85

سایت تولیدات کانون