همه با هم

• ۱۳۶۵ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

در این کتاب، معنی بعضی واژه ها که در آنها عده ای با هم حضور دارند یا کار مشترکی انجام می دهند، بیان شده است. البته پایان کار با شماست که با نقاشیهای زیبای خودتان کار ما را کامل کنید.

نام کتاب :

همه با هم

موضوع :

آموزشی

نویسنده و طراح :

مهدی معینی

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٥

شماره دیوئی :

م هـ ٦٨٤ م ٣٧٢