دفترهای ادبی جوانان (٣)

• ۱۳۷۲ • ادبی, گروه سنی ه, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

دفترهای ادبی جوانان مجموعه های مستقلی است از قصه ها، داستانها و اشعاری که توسط نوجوانان نوشته یا سروده شده اند. هر جلد از این دفترها به یکی از زمینه های فوق اختصاص یافته است.
این جلد از دفترهای ادبی به قصه اختصاص یافته و قصه های مختلفی از نوجوانان کشور در آن جمع آوری و ارائه شده است.

نام کتاب :

دفترهای ادبی جوانان (٣)

موضوع :

ادبی

گروه سنی :

د ، هـ

به کوشش :

جعفر ابراهیمی (شاهد)

تهیه و تنظیم:

اعضای مرکز آفرینشهای ادبی

طرح روی جلد :

محمدرضا دادگر

قیمت :

٢٤٠ ریال

قطع کتاب :

١٢×٢٠ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٢

شمارگان چاپ :

٤٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٥٨ صفحه

شماره دیوئی :

د ۵۱۲ ش ۸۹ / ۰ فا ۸


Tagged as: