Posts Tagged ‘آمنه شریعت زاده’

سنگ و رنگ

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: سرگرمی, گروه سنی ب, گروه سنی ج

از همه اشيا و پديده هاي اطراف خود مي توان استفاده كرد و آنها را تبديل به اشيا و موجودات ديگر كرد. اين بار شما مي توانيد سنگهاي كوچك اطراف خود را تبديل به ميوه ها يا حيوانات باغ وحش و حتي انسانها كنيد. اما چگونه؟