Posts Tagged ‘ابراهیم’

بچه های نفت

• تولید شده در سال ۱۳۸۰ • Category: فیلم سینمایی

داستاني درباره بچه هاي جنوب ايران، مسجد سليمان، شهر لوله هاي نفت، سرزميني که براي اولين بار در خاور ميانه، چاه نفت در آن حفر شد.
بچه هاي نفت، تلاش خانواده اي را براي تامين معاش در غياب پدر خانواده به نمايش مي گذارد. پسر ١١ ساله خانواده در برابر ظلمي که خانواده و خواهرش را تهديد مي کند، ايستادگي مي کند.