Posts Tagged ‘استنلی موریسن’

شطرنج بازی کنیم(۲)

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: آموزشی, گروه سنی ه

بیش از چهارده قرن از عمر شطرنج می‌گذرد و امروز این بازی پیش هر زمان دیگری مورد توجه مردم است. شطرنج ابتدا در هندوستان به وجود آمد و از آنجا به ایران رسید، هنگامی که اعراب ایران را تصرف کردند، با شطرنج آشنا شده و در سفرهای خود، آن را از راه اسپانیا به نقاط دیگر دنیا بردند. بازیهای شطرنج نه تنها نمونه‌های شگفت‌انگیز اندیشه‌اند، بلکه بیانگر ویژگیهای مثبت و منفی منش و شخصیت انسانها، مانند شجاعت، قدرت تصمیم‌گیری، چاره سازی، استفاده از فرصتها، هراس، حماقت، بی‌باکی‌نابجا، توانایی و پایداری هم هستند. تقریباً همة شطرنج بازان بزرگ، شطرنج را در کودکی می‌آموزند و در نوجوانی قدم به صحنه‌های بین‌المللی می‌گذارند. کتاب حاضر حاصل علم و تجربة دو استاد بزرگ شطرنج است که برای راهنمایی و تشویق نوآموزان فراهم آمده است.
شطرنج بازی کنیم(۱)

• تولید شده در سال ۱۳۵۴ • Category: آموزشی, گروه سنی ه

بیش از چهارده قرن از عمر شطرنج می‌گذرد و امروزه این بازی پیش از هر زمان دیگری مورد توجه مردم است. شطرنج ابتدا در هندوستان به وجود آمد و از آنجا به ایران رسید. هنگامی که اعراب ایران را تصرف کردند، با شطرنج آشنا شده و در سفرهای خود، آن را از راه اسپانیا به نقاط دیگر دنیا بردند. بازیهای شطرنج نه تنها نمونه‌‌های شگفت‌انگیز اندیشه‌اند، بلکه بیانگر ویژگیهای مثبت و منفی منش و شخصیت انسانها، مانند شجاعت، قدرت تصمیم‌گیری، چاره‌سازی، استفاده از فرصتها، هراس، حماقت، بی‌باکی نابجا، توانایی و پایداری هم هستند. تقریباً همة شطرنج بازان بزرگ، شطرنج را در کودکی می‌آموزند و در نوجوانی قدم به صحنه‌های بین‌المللی می‌گذارند. کتاب حاضر حاصل علم و تجربة دو استاد بزرگ شطرنج است که برای راهنمایی و تشویق نوآموزان فراهم آمده است.