Posts Tagged ‘اسفندیار منفرد زاده’

بهارک

• تولید شده در سال ۱۳۵۵ • Category: فیلم کوتاه

مادري پسر تنبل خود را براي كار كردن از خانه بيرون مي كند. پسر در گشت و گذارهايش در حاليكه در كنار نهري دراز كشيده است. متوجه گلهايي مي شود كه بر روي آب هستند. گل ها از باغي مي آيند كه دختري جوان در آنجا زنداني ديو است... .
هرگز

• تولید شده در سال ۱۳۵۲ • Category: فیلم کوتاه

دختركي گوسفندها را دوست دارد. ديدن زنده شدن يك گوسفند قرباني شده. آرزوي دخترك است. يك قصاب اين كار را براي او انجام مي دهد و قلب كودك را از عشق بيشماري لبريز مي كند.