Posts Tagged ‘افشین علا’

خاطرات مه گرفته

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: شعر, گروه سنی د

كتاب مجموعه بعضي از خاطرات شاعر است از امام خميني (ره) در زماني كه به ايران آمدند و سروده هاي ديگري در باب پيغمير (ص) و امام علي (ع) به زبان شعر همراه با تصاويري خاكستري و مه گرفته از آن خاطرات.