Posts Tagged ‘امور انتشارات’

نوروز با دارا و سارا

• تولید شده در سال ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج

نسیم به آرامی می وزید و با خود بوی خوش بهار را می آورد. بوی گل و شکوه، و بوی خوش عید نوروز آماده می شدند و چیزهای زیادی درباره آن یاد می گرفتند.
مثلها و تصویرها (٢)

• تولید شده در سال ۱۳۸۰ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج

بيان بعضي ضرب المثلهاي فارسي با استفاده از تصاوير. اين شيوه بيان تصويري مي تواند مفهوم ضرب المثلها را در ذهن کودکان جايگير كرده و به آنان امکان دهد تا براي بيشتر ضرب المثلها طرحهاي تصويري در ذهن خود بسازند.
مثلها و تصویرها (١)

• تولید شده در سال ۱۳۸۰ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج

در اين كتاب تصويرهايي مي بينيد كه درباره يك ضرب المثل فارسي است. تصويرها شماره دارند. خوانندگان بايد با توجه به تصاوير و بر اساس شماره ها بگويند كه آنها درباره كدام ضرب المثل هستند. در اين مورد مي توانيد با دوستانتان مسابقه هم بگذاريد. پس از يافتن ضرب المثل، آخرين صفحه كتاب را بخوانيد.
قصه گویی (٥)

• تولید شده در سال ۱۳۷۳ • Category: داستان, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و

قصه گو براي قصه گفتن گنجينه بزرگي در اختيار دارد. اصل كار در هنر قصه گويي خود قصه است. بدون قصه، قصه گو وجود ندارد. اما يك قصه گوي خوب، ماهر،‌ دانا و باحوصله است كه مي تواند با تشخيص زمان و مكان مناسب و چگونگي ارائه قصه، شنوندگان خود را مجذوب سازد. در اين جلد از سري كتابهاي قصه گويي، چند قصه جالب ارائه شده كه در پايان هر قصه، با ذكر كوتاهي از پيام قصه و طرح سؤالهايي، شنونده و خواننده هر چه بيشتر از قصه بهره مند مي شوند.
قصه گویی (٦)

• تولید شده در سال ۱۳۷۳ • Category: داستان, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و

قصه گو براي قصه گفتن گنجينه بزرگي در اختيار دارد. اصل كار در هنر قصه گويي خود قصه است. بدون قصه، قصه گو وجود ندارد. اما يك قصه گوي خوب، ماهر،‌ دانا و باحوصله است كه مي تواند با تشخيص زمان و مكان مناسب و چگونگي ارائه قصه، شنوندگان خود را مجذوب سازد. در اين جلد از سري كتابهاي قصه گويي، چند قصه جالب ارائه شده كه در پايان هر قصه، با ذكر كوتاهي از پيام قصه و طرح سؤالهايي، شنونده و خواننده هر چه بيشتر از قصه بهره مند مي شوند.
قصه گویی (١)

• تولید شده در سال ۱۳۷۲ • Category: داستان, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و

قصه گو براي قصه گفتن گنجينه بزرگي در اختيار دارد. اصل كار در هنر قصه گويي خود قصه است. بدون قصه، قصه گو وجود ندارد. اما يك قصه گوي خوب، ماهر،‌ دانا و باحوصله است كه مي تواند با تشخيص زمان و مكان مناسب و چگونگي ارائه قصه، شنوندگان خود را مجذوب سازد. در اين جلد از سري كتابهاي قصه گويي، چند قصه جالب ارائه شده كه در پايان هر قصه، با ذكر كوتاهي از پيام قصه و طرح سؤالهايي، شنونده و خواننده هر چه بيشتر از قصه بهره مند مي شوند.
قصه گویی (٢)

• تولید شده در سال ۱۳۷۲ • Category: داستان, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و

قصه گو براي قصه گفتن گنجينه بزرگي در اختيار دارد. اصل كار در هنر قصه گويي خود قصه است. بدون قصه، قصه گو وجود ندارد. اما يك قصه گوي خوب، ماهر،‌ دانا و باحوصله است كه مي تواند با تشخيص زمان و مكان مناسب و چگونگي ارائه قصه، شنوندگان خود را مجذوب سازد. در اين جلد از سري كتابهاي قصه گويي، چند قصه جالب ارائه شده كه در پايان هر قصه، با ذكر كوتاهي از پيام قصه و طرح سؤالهايي، شنونده و خواننده هر چه بيشتر از قصه بهره مند مي شوند.
قصه گویی (٤)

• تولید شده در سال ۱۳۷۲ • Category: داستان, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و

قصه گو براي قصه گفتن گنجينه بزرگي در اختيار دارد. اصل كار در هنر قصه گويي خود قصه است. بدون قصه، قصه گو وجود ندارد. اما يك قصه گوي خوب، ماهر،‌ دانا و باحوصله است كه مي تواند با تشخيص زمان و مكان مناسب و چگونگي ارائه قصه، شنوندگان خود را مجذوب سازد. در اين جلد از سري كتابهاي قصه گويي، چند قصه جالب ارائه شده كه در پايان هر قصه، با ذكر كوتاهي از پيام قصه و طرح سؤالهايي، شنونده و خواننده هر چه بيشتر از قصه بهره مند مي شوند.
قصه گویی (٣)

• تولید شده در سال ۱۳۷۲ • Category: داستان, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و

قصه گو براي قصه گفتن گنجينه بزرگي در اختيار دارد. اصل كار در هنر قصه گويي خود قصه است. بدون قصه، قصه گو وجود ندارد. اما يك قصه گوي خوب، ماهر،‌ دانا و باحوصله است كه مي تواند با تشخيص زمان و مكان مناسب و چگونگي ارائه قصه، شنوندگان خود را مجذوب سازد. در اين جلد از سري كتابهاي قصه گويي، چند قصه جالب ارائه شده كه در پايان هر قصه، با ذكر كوتاهي از پيام قصه و طرح سؤالهايي، شنونده و خواننده هر چه بيشتر از قصه بهره مند مي شوند.
دفترهای ادبی جوانان (٤)

• تولید شده در سال ۱۳۷۰ • Category: ادبی, گروه سنی ه, گروه سنی د

دفترهاي ادبي جوانان مجموعه هاي مستقلي است از قصه ها، داستانها و اشعاري كه توسط نوجوانان نوشته يا سروده شده اند. هر جلد از اين دفترها به يكي از زمينه هاي فوق اختصاص يافته است. اين جلد از دفترهاي ادبي به قصه اختصاص يافته و قصه هاي مختلفي ازنوجوانان كشور در آن جمع آوري و ارائه شده است.