Posts Tagged ‘اونک یان’

دروازه

• تولید شده در سال ۱۳۵۳ • Category: فیلم کوتاه

هر دروازه اي رو به چِِِشم اندازي جديد باز مي شود و هر چشم انداز منتهي به سرزميني رويايي مي شود. سرزميني كه با خلاقيت و تخيل فيلمساز ساخته شده است. اين فيلم تركيبي است از تعدادي شرايط كه در آن هر كودكي شادمانه خود را در آن بازمي يابد. در پايان هم سوالاتي باقي مي ماند كه هر كودكي بايد بر اساس تخيل خود جواب آن را بيابد.