Posts Tagged ‘ایرج کریمی’

لحظه ها

• تولید شده در سال ۱۳۶۴ • Category: فیلم کوتاه

منصور دانش آموزي دروغگوست و سبب دروغگويي دوستش روشني نيز مي شود. در زنگ انشا موضوع انشا را توضيح مي دهد: "اگر فرد درستكاري دروغ گفت او را ببخشند و اگر دروغگويي دروغ گفت باور نكنند". روشني اعتراف مي كند كه مدير دروغ گفته است... .
زنگ درس، زنگ تفریح

• تولید شده در سال ۱۳۶۳ • Category: فیلم کوتاه

زنگ تفريح به پايان مي رسد اما بچه ها به اندازه اي كه مي خواستند بازي نكرده اند. در كلاس معلم درباره مجموعه ها، اعضاي مجموعه ها و خواص مجموعه ها صحبت مي كند. افشاري كه دير به كلاس آمده، سر و صدا مي كند و براي ديگر دانش آموزان مزاحمت ايجاد مي كند. معلم او را از كلاس بيرون مي فرستد. حالا او در حياط است و معلم و بچه ها در كلاس. او از اين كه تنهاست پشيمان مي شود. معلم به او اجازه مي دهد كه به كلاس بازگردد. او آموخته است كه نمي تواند عضو دو مجموعه باشد