Posts Tagged ‘برایان جونز’

آسمان شب

• تولید شده در سال ۱۳۸۸ • Category: علمی

این کتاب پس از مقدمه دربارة زمین متحرّک و کرة سماوی به بررسی منظومه شمسی و سیارگان و ... می پردازد. سپس ستارگان و سایر اجرام ژرفای آسمان را بصورت ساده و مختصر و در عین حال کامل مورد ارزیابی و معرفی قرار می دهد.