Posts Tagged ‘بهرام خائف’

ما چند نفریم؟

• تولید شده در سال ۱۳۸۲ • Category: تصویری, گروه سنی ب, گروه سنی ج

اين کتاب نگاه کودک را به فضاهاي اجتماعي مختلف از خانواده، کلاس درس، دوستان و غيره مي کشاند و هر بار از او مي خواهد که تعداد افراد فضاهاي مختلف را بشمارد. کتاب به همراه ترجمة انگليسي مطالب، تصاويري دارد که کودک با يافتن خود در ميان ديگران سرگرم مي شود.
دنیای رنگین کمان

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: داستان, گروه سنی ج

در گوشه اي از جهان، دو سرزمين رنگهاي سرد و رنگهاي گرم در برابر هم قرار داشت كه هميشه با هم اختلاف داشتند و هر كدام از آنها رنگين كمان هفت رنگ را از آن خود مي دانست. پس از مدتها اختلاف و جدايي، سرانجام متوجه شدند كه ... . كتاب با نقاشيهاي زيبا و رنگي، آموزش رنگها را به كودكان بسيار آسان كرده است.
گفت وگوی رنگها

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: داستان, گروه سنی ج

رنگهاي آبي و زرد و قرمز و ... در ابتدا تنها زندگي مي كردند و همه دنيا را به رنگ خودشان مي ديدند، اما كم كم از اين وضع خسته شدند و با يكديگر شروع به صحبت كردند. با اين كار، وارد دنياي جديدي شدند كه تا آن هنگام برايشان بيگانه بود و فهميدند وقتي با هم هستند، همه چيز و همه جا دوست داشتني و زيباست. طرح موضوع كتاب، ابتكاري و زيباست كه با كاربرد مناسب تصاوير و رنگها بر جذابيت كتاب افزوده است.
هدیه یازده رنگ

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: داستان, گروه سنی ج

كودك كه منتظر جعبه مدادرنگي ١٢تايي است متوجه مي شود كه هديه اش فقط يازده مداد دارد و رنگ سياه در آنها موجود نيست. كودك سعي مي كند تا به توصيه پدرش با همان يازده رنگ نقاشي كند. نويسنده و تصويرگر كتاب مرحوم بهرام خائف است كه از هنرمندان و تصويرگران برجسته در زمينة آثار كودكان است و جاي خالي او در اين عرصه همواره احساس مي شود. روانش شاد باد.
دانه نی

• تولید شده در سال ۱۳۷۳ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج

يك روز در جنگلي سرسبز، باد تندي كه از سرزمينهاي دور مي آمد، با خود يك تخم ني آورد و آن را در دشت نزديك جنگل نشاند و خاك هم روي آن را پوشاند. دانه ني در زير خاك سبز شد و سر از زمين درآورد. هر روز بلندتر شد و قشنگتر. تنها باد بود كه سر او را خم مي كرد. مدتي بعد در پاييز، بادي سهمگين شاخه ني را از ريشه درآورد و دانه هايش را در اطراف پراكند و از آن پس، همه جا خاموشي بود و سكوت. اما آيا اين پايان زندگي دشت بود؟ تصاوير زيباي كتاب نيز بازگوي تكرار رويش هستي در فصلهاي متناوب زندگي است.