Posts Tagged ‘بهرام داریانی’

بازی با کاغذ

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د

بازي با كاغذ و ساختن اشياي مختلف با آن يكي از سرگرميهاي مورد توجه در بسياري از كشورهاست. اين بازي فقط يك سرگرمي نيست، بلكه هنر و فني است كه در رشد فكري و افزايش دقت و مهارت كودكان و نوجوانان مؤثر است. در اين كتاب، از ساده ترين شكلها براي آشنايي با اين سرگرمي استفاده شده است تا كودكان بتوانند بتدريج مهارت بيشتري در بازي با كاغذ به دست آورند.