Posts Tagged ‘بیل گاینر’

چگونه خود را گرم می کنند؟

• تولید شده در سال ۱۳۷۷ • Category: علمی, گروه سنی ب, گروه سنی الف

حيوانات لباس نمي پوشند، پس چه چيز آنها را گرم نگاه مي دارد؟ آيا همه حيوانات به يك شكل خود را گرم مي كنند؟ در اين كتاب، با ديدن تصاوير طبيعي و زيبا، پاسخ سؤالهاي فوق را در مورد بسياري از حيوانات خواهيد يافت.