Posts Tagged ‘تووا ناوارا’

بیا یاد بگیریم که نترسیم

• تولید شده در سال ۱۳۸۸ • Category: آموزشی, گروه سنی ب

هرگز نباید ترس و فکرهای مربوط به آن را پنهان کنی و در دلت نگه داری؛ چون این طوری نه تنها ترست از بین نمی رود بلکه مرتب آزارت می دهد و نمی توانی راحت و آسوده از بازی و تفریح لذت ببری.