Posts Tagged ‘ثمینه باغچه بان’

گامهای نخستین (٤)

• تولید شده در سال ۱۳۷۰ • Category: آموزشی, گروه سنی الف

سالهاي اوليه زندگي كودك حساسترين دوره رشد ذهني اوست و در اين سالهاست كه شوق يادگرفتن در او هر روز افزايش مي يابد. آمادگي كودكان براي آموزشهاي منظم در سن پنج تا شش سالگي بسيار زياد است و آنان كاملا آماده پذيرفتن مفاهيم اندكي پيچيده و نظم و انضباط هستند. دراين كتاب، لوحه هايي براي آموزش مفاهيم مختلف به كودكان تنظيم شده است. اين آموزش از طريق ارائه تصوير صورت مي گيرد. روش آموزش بر اساس كتاب “روش تدريس آمادگي“ از خانم ثمينه باغچه بان تنظيم شده، با اين تفاوت كه هر لوحة كتاب مذكور به چندين لوحه گسترش يافته است.
گامهای نخستین (٣)

• تولید شده در سال ۱۳۷۰ • Category: آموزشی, گروه سنی الف

سالهاي اوليه زندگي كودك حساسترين دوره رشد ذهني اوست و در اين سالهاست كه شوق يادگرفتن در او هر روز افزايش مي يابد. آمادگي كودكان براي آموزشهاي منظم در سن پنج تا شش سالگي بسيار زياد است و آنان كاملا آماده پذيرفتن مفاهيم اندكي پيچيده و نظم و انضباط هستند. دراين كتاب، لوحه هايي براي آموزش مفاهيم مختلف به كودكان تنظيم شده است. اين آموزش از طريق ارائه تصوير صورت مي گيرد. روش آموزش بر اساس كتاب “روش تدريس آمادگي“ از خانم ثمينه باغچه بان تنظيم شده، با اين تفاوت كه هر لوحة كتاب مذكور به چندين لوحه گسترش يافته است.
گامهای نخستین (٢)

• تولید شده در سال ۱۳۶۹ • Category: آموزشی, گروه سنی الف

سالهاي اولية زندگي كودك حساسترين دورة رشد ذهني اوست و در اين سالهاست كه شوق ياد گرفتن در او هر روز افزايش مي يابد. آمادگي كودكان براي آموزشهاي منظم در سن پنج تا شش سالگي بسيار زياد است و آنان كاملا آمادة پذيرش مفاهيم اندكي پيچيده و نظم و انضباط هستند. در اين كتاب، لوحه هايي براي آموزش مفاهيم مختلف به كودكان تنظيم شده است. اين آموزش از طريق ارائه تصوير صورت مي گيرد. روش آموزش بر اساس كتاب ‏‎‘‘روش تدريس آمادگي‘‘ از خانم ثمينه باغچه بان تنظيم شده، با اين تفاوت كه هر لوحة كتاب مذكور به چندين لوحه گسترش يافته است.
گامهای نخستین (١)

• تولید شده در سال ۱۳۶۹ • Category: آموزشی, گروه سنی الف

سالهاي اولية زندگي كودك حساسترين دورة رشد ذهني اوست و در اين سالهاست كه شوق ياد گرفتن در او هر روز افزايش مي يابد. آمادگي كودكان براي آموزشهاي منظم در سن پنج تا شش سالگي بسيار زياد است و آنان كاملا آمادة پذيرش مفاهيم اندكي پيچيده و نظم و انضباط هستند. در اين كتاب، لوحه هايي براي آموزش مفاهيم مختلف به كودكان تنظيم شده است. اين آموزش از طريق ارائه تصوير صورت مي گيرد. روش آموزش بر اساس كتاب ‏‎‘‘روش تدريس آمادگي‘‘ از خانم ثمينه باغچه بان تنظيم شده، با اين تفاوت كه هر لوحة كتاب مذكور به چندين لوحه گسترش يافته است.