Posts Tagged ‘جانی رداری’

جادوگر بیکار

• تولید شده در سال ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د

این یک کتاب معمولی نیست؛ زیرا هر قصه آن دارای سه پایان است. در حقیقت این کتاب وسیله ای است برای بازی کردن...