Posts Tagged ‘جین کورتز’

آتشی بالای کوه

• تولید شده در سال ۱۳۸۰ • Category: داستان, گروه سنی ج

درکوههاي بلند و زيباي سرزمين اتيوپي، پسرکي چوپان به نام آلمايو زندگي مي کرد وهر روز با صداي بلند به گوسفندان ميگفت که روزي خورجيني پر از پول دست و پا کرده و به شهري با قلعه هاي سنگي و زيبا مي رود. پس از درگذشت پدر ومادرش، آلمايو نزد خواهرش مي رود که درخانه يک مزرعه دار ثروتمند کار مي کرد. درآنجا با امتحان سختي رو به رو مي شود، اما سرانجام ... .