Posts Tagged ‘حسن تهرانی’

قصه درخت هلو

• تولید شده در سال ۱۳۵۰ • Category: فیلم کوتاه

اين فيلم كه ريشه اي در فولكوري آذربايجان دارد. بر اساس داستاني به همين نام نوشته صمد بهرنگي ساخته شده است و اين اصل را بيان مي كند كه "هر كس كه مي كارد بايد بد رود."