Posts Tagged ‘حسین فتاحی’

ماه مجلس (زندگانی آیت الله مدرس)

• تولید شده در سال ۱۳۸۱ • Category: زندگی نامه, گروه سنی ه, گروه سنی د

تاريخ معاصر ايران شاهد ظهور چهره هاي شاخص و دوران سازي بوده است که بعضي از آنان در برابر مردم و بعضي ديگر همراه مردم بوده اند. مدرس جزو شخصيتهاي دسته دوم است که در فراز پرآشوبي از تاريخ معاصر در برابر زورگويان و سلطه طلبان قد علم کرد و سد محکمي در برابر اميال آنان و حمايتگران بيگانه شان برافراشت. نويسنده دراين کتاب از دوران کودکي و جواني مدرس شروع کرده و سپس با تشريح اوضاع سياسي و اجتماعي آن زمان، به فعاليتهاي مدرس دراين دو حوزه مي پردازد. نگارش کتاب با اينکه آکنده از وقايع تاريخي است، به گونه اي تدوين يافته که زندگي و تب وتاب وقايع و حوادث مهم آن زمان را بروشني و به طور موثر ارائه کرده و نقش و جايگاه مدرس را درآن عرصه تبيين مي کند.
در پناه خانه دوست

• تولید شده در سال ۱۳۷۷ • Category: داستان, گروه سنی ج

كتاب حاضر داستان پسر كوچكي است كه در زمان حكومت نظامي در اواخر رژيم شاه مي خواهد در تظاهرات شبانه شركت كند و عليه آن رژيم شعار دهد. در يكي از اين شبها، او موفق مي شود كه جان پسرك ديگري را كه مشغول پخش اعلاميه در كوچه هاست نجات دهد، اما خودش … .
راهزنها

• تولید شده در سال ۱۳۷۲ • Category: داستان, گروه سنی ه

رضا و زينل در كوير گرم و گسترده به طرف ده اسب مي تاختند و در فكر آن بودند كه آيا كاروان تا ظهر به ده آنها مي رسد يا نه. ناگهان در مسير خود به يك سوار غريبه برخوردند كه توان خود را به دليل تشنگي از دست داده بود و پس از مدتي نيز خود و اسبش بر روي زمين سرنگون شدند. رضا و زينل به سوار غريبه و اسب او كمك كرده و به آنها آب دادند. زماني كه حال سوار غريبه جا آمد در مورد سالار كاروان از آن دو جوان پرسيد و وقتي متوجه شد كه رضا پسر سالار كاروان است تفنگش را به سوي آن دو گرفت و آنها را تهديد كرد كه هر چه زودتر از جلو چشم او دور شوند. پس از آن، رضا با خود گرفتار كشمكش دروني شد كه چرا به راهزن آب داده است، اما اتفاقات بعدي بتدريج معناي آنچه پيش آمده بود را براي او روشنتر ساخت.