Posts Tagged ‘داوود کیانیان’

خروسک پریشان

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د

"خروسك پريشان" يك افسانه عاميانه است كه مرحوم صبحي آن را در كتاب "افسانه هاي كهن " نقل كرده است. اين افسانه روايتهاي گوناگوني دارد كه در اين نمايشنامه از روايت گيلاني آن استفاده شده است. با تجزيه و تحليل بازيهاي نمايشي كودكان، سيستم نمايش و اجراي اين نمايشنامه چنان طراحي شده است كه بتواند بيشترين ارتباط را با كودكان برقرار كرده و بيشترين تأثير را بر آنها بگذارد. در بخش دوم كتاب، گزارشي تصويري از اجراي آن ارائه شده است.
گنجشکک اشی مشی

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: سینما و تئاتر

گنجشكك اشي مشي از دسته گنجشكها جدا مي شود و به تنهايي در صحرا مي گردد و با خوشحالي آواز مي خواند. يك بار خاتونها را مي بيند و از آنها آب و نان مي گيرد. آب را به صحرا مي دهد و ... . اين كتاب نمايشنامه كوتاه و زيبايي است كه پايان آن بسيار متفاوت از آن است كه تا به حال از گنجشكك اشي مشي شنيده ايد.