Posts Tagged ‘رامین کریمیان’

چاپهای دستی

• تولید شده در سال ۱۳۷۰ • Category: آموزشی, گروه سنی ه, گروه سنی ج, گروه سنی د

چاپ دستي فعاليتي است خلاق و هنري و سرگرم كننده. با كمي ذوق و سليقه و آموختن روشهاي مختلف چاپ دستي، مي توانيد آثاري به وجود آوريد كه از نقاشيهاي زيبا نيز چيزي كم ندارند. در اين كتاب، ضمن بررسي مختصر چاپ دستي،‌ انواع آن و روشهاي مختلف هر يك به همراه تصاويري متناسب و زيبا ارائه شده است.