Posts Tagged ‘رضا رئیسی’

قهرمان من

• تولید شده در سال ۱۳۸۱ • Category: دفاع مقدس, گروه سنی د

بچه هايي که پدران خود را درجنگ با عراق ازدست دادند عموماً با موارد مشابهي در زندگي روبه رو شده و خاطرات مشترکي دارند. يکي از مهمترين وجوه مشترک زندگي آنان نگاهي است که به پدران خود به عنوان قهرمان دارند. اما شايد مهمتر از آن، نگاهي باشد که فرزندان اين قهرمانان وطن به مادران خود، اين قهرمانان صبور و خاموش هميشه تاريخ، داشته اند. اين کتاب نيز نگاهي چنين است از چشم پسر يک قهرمان.