Posts Tagged ‘سپیده خلیلی’

گمشده

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د

دنياي مدرسه دنياي دوستي‌ها و دشمني‌هاي زودگذر، قهر و آشتي‌هاي لحظه‌اي، دانستن‌ها و تجربه‌هايي است كه بچه‌ها را پرورش داده و راه آنها را به اجتماع و زندگي مستقل و جمعي هموار مي‌كند. داستان گمشده همراه چند داستان ديگر در اين مجموعه، تصاوير و تجربه‌هايي از روزهاي دوران مدرسه را بيان مي‌كند، روزهايي كه ياد و تأثير آنها گاه همه عمر در ذهن و خاطر باقي مي‌ماند.
گمشده

• تولید شده در سال ۱۳۸۱ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د

دنياي نوجوانان دنياي دوستيها، دشمنيها، شيطنتها و خوبيهايي است که از طريق همه اين تجارب بتدريج به دنياي جواني و بزرگسالي پا مي گذارند. اگر از اين تجارب براي آموزش روح مسؤوليت پذيري در بچه ها استفاده شود، بسادگي و با کمترين هزينه، بزرگترين بهره ها را در تربيت افرادي وظيفه شناس مي توان به دست آورد. اين کتاب مجموعه داستانهاِيي است که در هر کدام از زاويه اي به مسؤوليت پذيري بچه ها پرداخته شده و با استفاده از داستانهايي زيبا و موثر چنين بهره ارزشمندي را براي خوانندگان نوجوان دربر دارد.