Posts Tagged ‘شل سیلور استاین’

آقای با کلاه و آقای بی کلاه

• تولید شده در سال ۱۳۷۵ • Category: طنز, گروه سنی ج, گروه سنی د

آقاي با كلاه تعداد زيادي كلاه داشت كه هيچ كدام مثل هم نبود. آقاي بي كلاه نيز تعداد زيادي سر داشت و تنها يك كلاه. زماني كه اين دو آقا با يكديگر ملاقات مي كنند، اتفاق عجيبي مي افتد. شما چه فكر مي كنيد؟ در اين كتاب نيز سيلور استاين مجموعه اي از حكايات كوتاه را گرد آورده است كه از يك طرف ساده و سرگرم كننده اند و از طرف ديگر خواننده را به تفكر و تأمل درباره بسياري از مسائل و روابط نامتناسب در جامعه وا مي دارد.
لافکادیو، شیری که جواب گلوله را با گلوله داد

• تولید شده در سال ۱۳۷۴ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د

سيلور استاين اين بار شير جواني را به داستان خود كشانده است كه يك شكارچي را مي خورد و تفنگ او را برداشته و با استفاده از آن بقيه شكارچيها را از جنگل فرار مي دهد. پس از مدتي، شير جوان با يك صاحب سيرك برخورد مي كند و براي اجراي نمايش تيراندازي با او به شهر مي رود. كم كم زندگي او در شهر مثل بقيه مردم مي شود و تقريباً قيافه آنها و عادات و رفتارهاي آنها را پيدا مي كند. اما پس از مدتي، حوصله اش اززندگي شهري سر مي رود و تصميم مي گيرد با عده اي از شكارچيان براي شكار شير به افريقا سفر كند ... ! طرحها و نقاشيهاي سيلور استاين، همچون هميشه، بر جذّابيت داستان افزوده است.