Posts Tagged ‘عباس جهانگیریان’

نقل رستم و سهراب

• تولید شده در سال ۱۳۸۹ • Category: سینما و تئاتر, گروه سنی ه, گروه سنی د

دو سپاه ایران و توران در جلگه ی دژ سپید، رو در روی هم می شوند. رستم، این سوی میدان، پهلوان نوجوان تور، آن سو...
شازده کدو

• تولید شده در سال ۱۳۷۳ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د

‘‘ممل‘‘ كه در روستاي ‘‘براسان‘‘ با خانواده خود زندگي مي كرد با شوق و ذوق روي قطعه زمين كوچكي كه پدرش به او عيدي داده بود مشغول كار شد. وقتي جاليز آماده‌ كاشت شد و آن را بسختي آبياري كرد، نوبت كاشتن تخمهاي خيس خورده كدو،‌ خربزه و هندوانه شد و بعد هم ممل به تقليد از پدرش، با لباسهاي كهنه يك مترسك كوچك براي جاليز خود درست كرد. در كنار كار زياد روي جاليز، نمره درسهاي ممل چندان تعريفي نداشت ولي همه اميدش به جاليز و محصول آن بود تا نشان دهد كه پسر تنبل و بي هنري نبوده است. نگراني از بادهاي گرم و دغدغه نمره درسها او را راحت نمي گذاشت. سرانجام آخرين امتحان ثلث سوم،‌ امتحان هنر و كاردستي، فرا رسيد، اما ممل باز هم بد شانسي آورد و… .