Posts Tagged ‘عباس زمانی’

کتاب کوهستان

• تولید شده در سال ۱۳۸۲ • Category: آموزشی, گروه سنی ه

كوه نشانه ثبات، استقامت و پايداري در طبيعت و كوهستان نمادي است از عظمت، شكوه و آرامش، و مكاني آرام و مناسب براي انديشه در باب جهان هستي و رمز و رازهاي آن است. وقتي به قله كوهها نگاه مي كنيم، شوق پا نهادن بر شانه هاي آنها و سر بر آوردن از اوج قله هايشان جان و همت ما را برمي انگيزد و ما را بيتاب صعود بر آنها مي كند، اما اين كار نيز همچون ديگر فعاليتهاي بشري،‌ نيازمند آموزشها، مهارتها و فنوني است كه حاصل آنها، اقدام صحيح و معقول و بهره مندي از سلامتي،‌ نشاط و لذت كوهنوردي است. در كتاب حاضر، نويسنده كوشيده است با آگاهي و شناختي كه از كوه و كوهنوردي دارد، اطلاعات لازم براي فراگيري اوليه اين فن را در اختيار علاقه مندان بگذارد و با توصيف جوانب مختلف اين فن و ضرورتهاي آن، جويندگان را راهنمايي كند.