Posts Tagged ‘علی اکبر والایی’

آن سوی تاریکی

• تولید شده در سال ۱۳۸۱ • Category: داستان, گروه سنی د

مجموعه داستانهاي کوتاه و زيبايي که بيانگر مفهوم کمک و ايثار در دنياي نوجواني است. کمک و ايثاري که همچون قايقي سرنشينان خود را از تاريکيهاي خودبيني عبور داده و آنان را به ساحل روشنايي و همدردي با ديگران مي رساند. در اين مسير، حاملان اصلي اين فرهنگ ايثار و نوعدوستي مربيان ومعلمان شرافتمندي هستند که با عمل خود وجوه صفات پيشوايان دين را به فرزندان اين مرز و بوم آموزش مي دهند و آنان را به آن سوي تاريکي رهنمون مي شوند.
آوای پرستوها

• تولید شده در سال ۱۳۸۰ • Category: دفاع مقدس, گروه سنی ه

شرح بعضي وقايع جنگ هشت ساله در برابر عراق درقالب داستانهاي کوتاهي از آن فضا و زمان. دراين داستان ها، نويسنده با شرح فداکاري و جوانمردي مدافعان از کشور در جبهه هاي جنگ و نيز در اردوگاههاي اسارت، گوشه اي از قهرماني هاي اين فرزندان وطن را در برابر چشم خواننده ترسيم مي کند.
ایستگاه

• تولید شده در سال ۱۳۷۶ • Category: داستان, گروه سنی د

کتاب، مجموعه داستانهايي است از زبان پسر يک سوزنبان قطار در دوران قبل از انقلاب. کتاب با داستان چشم بند سياه آغاز مي شود. مأموران ساواک پدر پسرک را اشتباهاً به جاي شيخ علي اندرزگو- از مسلمانان مبارزي که چندي قبل از انقلاب به دست ماموران امنيتي رژيم شاه به شهادت رسيد- مي گيرند و او و پسرش را به بازجوييهاي سخت مي کشانند ... . در داستان آخر، تحت عنوان"ايستگاه"، پسرک و پدرش که به پخش تصاوير و اعلاميه هاي امام خميني اقدام کرده بود با ترفند ماموران ساواک به دام مي افتند و ... .