Posts Tagged ‘علی رسولی’

آرزوی کودکانه

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: پویانمایی

کودکي ني مي نوازد، کودکان ديگر ني او را مي گيرند و هر کدام به نوبت مي نوازند. از صداي آن ني ها، تصاويري ترسيم مي شود که نشان دهنده زندگي تلخ گونه آنهاست... .