Posts Tagged ‘غسان کنفانی’

قندیل کوچک

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: داستان

...اما پیرمرد فردای آنروز نیامد و غم و اندوه امیرزاده بیشتر شد. امیرزاده همچنان در اتاقش می گریست که نامه دیگری را زیر در اتاقش دید. آن را برداشت و خواند. در نامه نوشته شده بود:« وقت می گذرد، شمع بزرگ دارد تمام می شود، گریه کردن و غصه خوردن مشکلات را حل نمی کند!»