Posts Tagged ‘محسن مومنی شریف’

حکایت پای دار

• تولید شده در سال ۱۳۸۱ • Category: تاریخی, گروه سنی ه

تاريخ معاصر ايران فراز و نشيب هاي فراواني داشته است. شايد يکي از مهمترين آنها که درعين حال نقطه عطف تحولي اجتماعي و سياسي نيز محسوب مي شود، انقلاب مشروطيت باشد که همواره از ديد مورخان و صاحبنظران از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته است. بي هيچ ترديد، يکي از شخصيتهاي شاخص آن دوره پرآشوب شيخ فضل الله نوري است که جان خود را بر سر افکار و انديشه هاي خود درباب مشروطيت گذاشت. دراين کتاب، نويسنده کوشيده است زندگي او را از دوره جواني تصوير کرده و سپس به جايگاه او در تحولات آن دوران بپردازد.
اشغال

• تولید شده در سال ۱۳۸۰ • Category: تاریخی, گروه سنی د

اتومبيل علي منصور، نخست وزير وقت، جلو کاخ سعدآباد توقف کرد. او پياده شد و تا کاخ شاه را تقريباً دويد. به او گفتند: " اعلي حضرت در سربالايي خيابان قدم مي زنند." هراسان خود را به او رساند. شاه پرسيد: "چه خبر شده؟ چرا رنگت پريده؟ اتفاقي افتاده؟ " نخست وزير توضيح داد: "ساعت چهار صبح امروز سفراي انگليس و شوروي به من اطلاع دادند که قواي نظاميشان از جنوب و شمال به ايران حمله کرده است." رضا شاه باورش نشد، اما وقتي نخست وزير يادداشتهاي آنها را برايش خواند، دستش را به درختي گرفت و کنار نهر آب روي شنها نشست و مدتي طولاني هيچ نفهميد.