Posts Tagged ‘محمد رضا رحمانی’

گلدان و پنجره

• تولید شده در سال ۱۳۷۶ • Category: فیلم کوتاه

دختر بچه اي از پشت پنجره کلاس هر روز پيرزني را مي بينيد که به بالکن خانه اش مي آيد و به گلداني آب مي دهد، دختر به ديدن اين پيرزن و رشد گلدان عادت مي کند، تا اين که پيرزن ديگر به سراغ گلدان نمي آيد