Posts Tagged ‘مرتضی احدی’

گنجشک و پنبه‌دانه

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: پویانمایی

پنبه دانه، بهانه کوچکی است برای تجربه های بزرگ یک گنجشک.‏
سفر بیداری

• تولید شده در سال ۱۳۸۳ • Category: پویانمایی

هدهد ناظر درگیری پرندگان برای به چنگ آوردن ‏طعمه است. گروهی از پرندگان همراه هدهد به سوی ‏نوایی كه آن ها را به نور فرا می‌خواند پرواز ‏می‌كنند.سیر این سفرطی هفت مرحله و در عین حال سیری است درونی.‏
شنگول و منگول

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: پویانمایی

روایتی از داستان کهن شنگول و منگول در قالب پته دوزی های سنتی کرمان