Posts Tagged ‘مرتضی اسماعیلی سهی’

صدف ها

• تولید شده در سال ۱۳۶۸ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی ج, گروه سنی د

هر كس به كنار دريا مي رود انواع صدفهاي كوچك و بزرگ را مي بيند كه همچون چشمهايي به او خيره شده اند. ممكن است كسي بخواهد ايام فراغت و تعطيلي خود را با ساختن مجسمه هايي از اين صدفها پر كند. با استفاده از وسايلي كه در اين كتاب معرفي شده و شيوه كار و تصاويري كه ارائه شده است بهتر مي توانيد به مقصود خود دست يابيد.