Posts Tagged ‘مرتضی خسرونژاد’

دیگرخوانی های ناگزیر(رویکردهای نقد و نظریه ادبیات کودک)

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: گروه سنی و, مباحث نظري

مجموعه حاضر در گردهم آوردن مقالات کلیدی موثر در رشد نظریه ادبیات کودک، کاری اصیل و بی همتاست. این مجموعه برخی از دستاوردهای رفیع را در رشته ای به نمایش می گذارد که با وجود مخالفتهای آشکار و نهانی که هم از درون و هم از بیرون قلمرو ادبیات کودک صورت می گیرد، راه کمال پیموده است.