Posts Tagged ‘مرتضی ممیز’

سیاه پرنده

• تولید شده در سال ۱۳۵۲ • Category: پویانمایی

پرنده اي سياه و بزرگ مردم را آزار و اذيت مي كند. وقتي مردم پرنده را مي كشند. يك پسر بچه جوجه آن پرنده را برمي دارد و آن را بزرگ مي كند. بدليل اينكه اين پرنده در بين انسانها رشد كرده است. مي تواند مورد استفاده مفيد قرار گيرد.
یک نقطه سبز

• تولید شده در سال ۱۳۵۱ • Category: پویانمایی

ك نقطه سبز تلاش مي كند بين گروهي نقطه سياه فضايي شاد و رنگي ايجاد كند كه در نهايت موفق مي شود.
آنکه خیال بافت، آنکه عمل کرد

• تولید شده در سال ۱۳۵۰ • Category: پویانمایی

پسري بارها مي كوشد تا بالاخره موفق مي شود ميوه اي را از درخت بچيند و در مقابل كوشش هاي مداوم او. هر بار پسر خيال بافي مسخره اش مي كند