Posts Tagged ‘مرکز آفرینشهای ادبی’

نامه به بچه های بوسنی

• تولید شده در سال ۱۳۷۲ • Category: ادبی, گروه سنی ه, گروه سنی د

در همدلي و همدردي با كودكان بوسنيايي،‌ آنها كه هر پگاه با صداي گلوله از خواب بيدار مي شوند و هر روز دلشان را به امواج پريشان زندگي، خانواده و كشور خود مي سپارند، كودكان و نوجوانان كشورمان در مسابقه اي شركت كردند و اندوه خود را از آنچه در بوسني مي گذرد بر بال نامه هاي خود گذاشتند، تا در هياهوي موشك و خمپاره به گوش دوستان مسلمان خود در بوسني و هرزگوين برسانند. در اين مسابقه ١٢٣٤ نفر شركت كردند كه برگزيده آثارشان در اين مجموعه گردآوري شده است.
خاطرات زیارت

• تولید شده در سال ۱۳۶۹ • Category: ادبی, گروه سنی ج, گروه سنی د

زيارت اگر چه براي بزرگترها امري مقدس به شمار مي رود، اما از ديد كودكان مي تواند چيز ديگري باشد، چيزي بسيار متفاوت از آنچه بزرگترها مي پندارند. مجموعه حاضر خاطرات تلخ و شيرين، و شاد و غمگين عده اي از كودكان و نوجوانان است كه از آينه ‌پاك و خالص ذهن و قلب آنها بر صفحات اين مجموعه تابيده است؛ حرفهايي كه توسط مركز آفرينشهاي ادبي، از سينه تنگ آنان به دشت گسترده كتاب راه يافته است.