Posts Tagged ‘مرکز آفرینشهای ادبی منطقه گیلان’

غمگین ترین آوازها

• تولید شده در سال ۱۳۷۱ • Category: ادبی, گروه سنی د

شب قبل، در زير آسمان پر ستاره كودكان در روياهاي شيرين كودكانه خويش در خواب بودند. دريا موجهاي خويش را آرام آرام برگونه هاي ساحل مي نواخت و فرشته خواب همه را به نوازش در آغوش كشيده بود. اما ديري نپاييد كه ناگهان زمين لرزيد، آسمان غريد، دريا خروشيد و... صبح هم، سرگردان و حيران، چشم به روي دنيايي ديگر گشود؛ دنيايي ويران و… . كتاب مجموعه اي است از بعضي آثار كودكان و نوجوانان دربارة زلزله و بازتاب آن بر صفحة ذهن و ضمير و عاطفة‌ آنان.