Posts Tagged ‘مسلم قاسمی’

کوتوله‌ای که همیشه فریاد می‌زد

• تولید شده در سال ۱۳۸۳ • Category: سینما و تئاتر, گروه سنی ج, گروه سنی د

صبح زود، مرد كوتوله خانه جنگلبان را پيدا مي‌كند و از او اجازه مي‌خواهد تا در جنگل خانه‌اي براي خود بسازد. اما جنگلبان به او چنين اجازه‌اي نمي‌دهد، زيرا كوتوله عادت داشت كه گاه و بيگاه فرياد بزند. كوتوله از جنگل نمي‌رود بلكه برعكس، با فريادهاي خود همه حيوانات جنگل را آزار مي‌دهد. سرانجام، جنگلبان با فكر و تدبير خود راهي براي پايان دادن به فريادهاي مرد كوتوله پيدا مي‌كند. كتاب حاضر مجموعه‌اي است از نمايشنامه فوق و چند نمايشنامه جالب ديگر.