Posts Tagged ‘مصطفی رحماندوست’

برگزیده شعرازچند شاعر

• تولید شده در سال ۱۳۷۰ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د

كتاب، مجموعه اشعاري است از شعراي بنام شعر كودكان و نوجوانان؛ شعرايي كه سادگي، رواني و زيبايي اشعارشان شناخته شده است و همنشيني آنها در كنار هم بر زيبايي اين مجموعه افزوده است.
لالا، لالا، گل شب بو

• تولید شده در سال ۱۳۶۹ • Category: شعر, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی ب, گروه سنی الف

كتاب مجموعه لالايي هايي است از بعضي شاعران معاصر كه براي كودكان سروده شده است. هر كدام از اين شاعران چند لالايي را با زبان ساده و روان به خواب كودكان آورده و به آنها هديه كرده اند.