Posts Tagged ‘مهری ماهوتی’

نماز چشمۀ پاکیها

• تولید شده در سال ۱۳۸۵ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج

كتاب حاضر مجموعه شعرهايي است از شاعران معاصر درباره نماز كه براي كودكان سروده شده است. نيلوفر نماز گرچه از قلب و زبان كودكان خاكي سر مي‌زند ولي شاخه‌هايش را تا اوج آفتاب و آسمان، تا... خدا پرواز مي‌دهد. كتاب حاضر همراه با تصاوير و CDصوتی سروده‌ها ارائه شده است.
مروارید مکه

• تولید شده در سال ۱۳۷۷ • Category: شعر, گروه سنی د, مذهبی

سراينده هنرمند در اين كتاب مرواريدهاي لحظات زندگي پيامبر(ص) را از بدو تولد تا بعثت و از آن زمان تا هجرت به مدينه و وفات به رشته نظم زيبا كشيده و از مجموع آن، رشته مرواريد درخشاني در روايت زندگي آن رسول الهي ارائه كرده است.